+31 6 31665111 info@platform-cw.nl

Algemene voorwaarden Platform Christen Werk (www.platform-cw.nl)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.platform-cw.nl (hierna: “de website”) en de diensten die via de website worden aangeboden door Stichting Encour, handelend onder de naam Platform Christen Werk (hierna: “Platform CW”).

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Deze begrippen hebben de volgende betekenis:

 • Platform CW: Stichting Encour, handelend onder de naam Platform Christen Werk.
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Platform CW en/of de website bezoekt.
 • Diensten: alle door Platform CW aangeboden diensten en producten die via de website beschikbaar worden gesteld.
 • Website: de website www.platform-cw.nl.
 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Platform CW.

2.2 Door gebruik te maken van de diensten van Platform CW en/of de website te bezoeken, verklaart de Gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Aanbod en totstandkoming overeenkomst

3.1 Het aanbod van Platform CW is vrijblijvend en kan te allen tijde worden gewijzigd.

3.2 De overeenkomst tussen Platform CW en de Gebruiker komt tot stand op het moment dat de Gebruiker akkoord gaat met het aanbod van Platform CW en de daarbij behorende voorwaarden.

3.3 Platform CW behoudt zich het recht voor om een aanvraag voor een dienst of product zonder opgaaf van reden te weigeren.

 1. Gebruik van de diensten

4.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de diensten van Platform CW en de informatie die hij daarbij verstrekt.

4.2 De Gebruiker zal zich bij het gebruik van de diensten van Platform CW en bij het bezoeken van de website conformeren aan de geldende wet- en regelgeving.

4.3 De Gebruiker zal zich onthouden van het gebruik van de diensten van Platform CW voor onwettige of strafbare activiteiten.

4.4 De Gebruiker zal zich onthouden van het verspreiden van ongevraagde reclame (spam) via de diensten van Platform CW.

 1. Intellectuele eigendom

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de website en de diensten van Platform CW, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten bij Platform CW.

5.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de website en de diensten van Platform CW zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Platform CW op enige wijze te ververvoudigen, te verspreiden of openbaar te maken.

5.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan om de naam of het logo van Platform CW te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Platform CW.

 1. Aansprakelijkheid

6.1 Platform CW is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten van Platform CW, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Platform CW.

6.2 De aansprakelijkheid van Platform CW is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Platform CW wordt uitgekeerd.

6.3 Platform CW is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van de website of de diensten van Platform CW door derden.

6.4 De Gebruiker vrijwaart Platform CW voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de diensten van Platform CW door de Gebruiker.

 1. Betaling

7.1 De prijzen van de diensten van Platform CW staan vermeld op de website en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

7.2 De betaling van de diensten van Platform CW geschiedt via de betaalmogelijkheden die op de website worden aangeboden.

7.3 Indien de Gebruiker niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Platform CW het recht om de diensten op te schorten of te beëindigen.

 1. Privacy en gegevensverwerking

8.1 Platform CW verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker conform de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

8.2 De Gebruiker geeft Platform CW toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van de diensten van Platform CW en het beheer van de website.

8.3 De Gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 1. Overige bepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen tussen Platform CW en de Gebruiker zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Platform CW gevestigd is.

9.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

9.4 Platform CW behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment dat deze op de website zijn gepubliceerd.

 1. Contactgegevens

10.1 Voor vragen of opmerkingen over de diensten van Platform CW of deze algemene voorwaarden kan de Gebruiker contact opnemen met Platform CW via de contactgegevens vermeld op de website.

10.2 Platform CW streeft ernaar om vragen of klachten binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

10.3 Voor overige informatie over Platform CW en haar diensten kan de Gebruiker terecht op de website of bij de contactgegevens van Platform CW.

 1. Slotbepalingen

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van de datum waarop deze zijn gepubliceerd op de website.

11.2 Deze algemene voorwaarden kunnen alleen worden gewijzigd door Platform CW. Wijzigingen treden in werking op het moment dat deze op de website zijn gepubliceerd.

11.3 Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande afspraken, overeenkomsten en regelingen tussen de Gebruiker en Platform CW.

11.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

11.5 Het nalaten van Platform CW om enig recht of bepaling van deze algemene voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een afstand van dat recht of die bepaling.

11.6 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien er verschillen bestaan tussen de Nederlandse versie en vertalingen daarvan, zal de Nederlandse versie prevaleert.

11.7 De Gebruiker mag zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Platform CW.

11.8 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat alle communicatie tussen de Gebruiker en Platform CW elektronisch kan plaatsvinden, bijvoorbeeld per e-mail of via de website.

11.9 In geval van enige onduidelijkheid of geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden of de diensten van Platform CW, zal Platform CW te goeder trouw handelen om het geschil op te lossen.

Amersfoort, 22 maart 2023

 423 Bezoekers tot nu toe,  2 Bezoekers vandaag